SPRAWY KARNE I WYKROCZENIOWE

    obrona podejrzanego podczas postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę

    obrona oskarżonego podczas postępowania sądowego

    obrona skazanego podczas postępowania wykonawczego: dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

    występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, subsydiarnego

    pomoc prawna w trakcie stosowania środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie), czy podczas procedury europejskiego nakazu aresztowania

    reprezentacja w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu (jak zabójstwa czy uszkodzenia ciała), wolności (np. groźby karalne), mieniu (kradzieże, włamania, paserstwa), dot. przyjmowania oraz udzielania korzyści majątkowych, czy w sprawach z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

    przygotowywanie pism procesowych (apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków i innych)

    pomoc prawna osobom, które wyjechały za granicę i chciałyby uregulować swoją sytuację prawną