ADWOKAT IZABELA SAZON–SUT ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt: „Kradzieże sklepowe” napisała w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki / Zakład Kryminalistyki pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Brunona Hołysta.

Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie.
Po złożeniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów pod numerem 173/2011.

Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, a także administracyjnego.

Ściśle współpracuje z kancelarią adwokacką prowadzoną przez męża – adwokata Piotra Sut oraz teścia – adwokata Andrzeja Sut.

Interesuje się sportem – w przeszłości była trzykrotną Mistrzynią Polski w piłce ręcznej w klasie juniorek.

Zakres praktyki prawniczej kancelarii obejmuje w szczególności:

   prowadzenie spraw rodzinnych, w tym: rozwodowych, o separację, o alimenty,  dotyczących podziału majątku wspólnego, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, a także władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej, ubezwłasnowolnienia i innych

    prowadzenie spraw cywilnych w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych, w tym: o zapłatę, o odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu (AC,OC), zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości  i inne

    prowadzenie spraw spadkowych, w tym: dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, o zachowek, odrzucenie spadku i inne

    prowadzenie spraw administracyjnych,  w tym: sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów administracyjnych; skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego; zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej

    udzielanie porad prawnych

    sporządzanie pism procesowych

    sporządzanie i opiniowanie projektów umów

    sporządzanie opinii prawnych

    sporządzanie skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych oraz kasacji w sprawach karnych

    kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności , podejmowanie czynności w postępowaniu przedsądowym – mediacje z wierzycielami i dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych, sporządzanie wezwań do zapłaty, a także  reprezentowanie w toku  postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania tytułu wykonawczego i wreszcie w ramach postępowania egzekucyjnego