SPRAWY ADMINISTRACYJNE

    sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów administracyjnych

    sporządzanie skarg do sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

    zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej i inne